Ryan D'Souza

Một sinh viên năm thứ tư tại Đại học Toronto, làm việc cho Cử nhân Nghệ thuật Danh dự với một chuyên ngành kép trong cả CCIT (Truyền thông, Văn hóa, Thông tin & Công nghệ) và các chương trình viết chuyên nghiệp. Bắt đầu viết về một cái gì đó tôi yêu thích không được coi là một công việc. Theo dõi tôi trên Twitter: @dsouzaryan
Người đăng kí