Kyle Walton

Upstate NY MMA đam mê yêu tất cả mọi thứ Cage có trụ sở trong các môn thể thao chiến đấu từ UFC đến Bellator đến Invicta, Titan, một và hơn thế nữa.Thích nhìn vào các số liệu thống kê, chiến đấu và phá vỡ lịch sử của thế giới MMA đang phát triển.
Người đăng kí
Bấm để tải thêm bài viết